محتوای آموزشی

درسنامه امور دامی

درسنامه فنی حرفه ای شایستگی پرورش دام های سنگین پودمان یک تا صفحه۲۵ کتاب محتوای آموزشی گاوداری صنعتی شایستگی تولید و پرورش آبزیان پودمان یک واحد یادگیری یک جلسه یک محتوای آموزشی جلسه توجیهی محتوای آموزشی پودمان یک واحد یادگیری یک جلسه یک شایستگی تولید و پرورش دامهای سبک محتوای آموزشی پودمان یک واحد یادگیری یک جلسه یک

ادامه مطلب »